Meerjarenplan ICT en Onderwijsinnovatie FNWI

Het Meerjarenplan van de ICTO-FNWI presenteert de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van ICT-innovatie in het onderwijs bij de FNWI in de komende twee jaar en het plan van aanpak hiervoor. Het Meerjarenplan is geschreven voor het facultaire management en voor alle groepen belanghebbenden die zich inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit en het moderniseren van het onderwijs.

Dit strategisch planmeerjarenplan_cover1 beoogt de visie van de FNWI op het terrein van ICT en onderwijsinnovatie te verwoorden, als een samenwerkingsverband van docenten, opleidingen en facultair management, verbonden met de ontwikkelingen op zowel UvA-centraal niveau als landelijk niveau. Het Meerjarenplan heeft tot doel de inspanningen op het gebied van ICT en onderwijsinnovatie aan te laten sluiten bij andere projecten en initiatieven die als doel hebben om de onderwijskwaliteit te verbeteren en het studiesucces te verhogen bij de faculteit. Het plan beschrijft de focus en de doelstellingen op het gebied van vernieuwing en verrijking van het onderwijs met ICT voor de periode 2014-2016 en heeft de ambitie om hiervoor een kader te zijn, zo mogelijk ook binnen de AFS-context. Op basis hiervan worden vervolgens bij de FNWI (AFS) diverse projecten georganiseerd en uitgevoerd.

Inhoudelijk is het plan onderverdeeld in vier thema’s, waarvan drie als pijlers worden gezien:

 1. Toetsen en toetsgestuurd leren (pijler)
 2. Afstandsonderwijs – zelfstandig leren (pijler)
 3. Learning Analytics – leerproces volgen (pijler)
 4. Onderwijslab

Download: Meerjarenplan_ICTenOnderwijsinnovatieFNWI

Werkgroepen ICT en onderwijsinnovatie meerjarenplan

Vier werkgroepen zijn samengesteld die over ICT en onderwijsinnovatie in het kader van een van de gekozen thema’s gaan brainstormen over de richting van de onderwijsinnovatie met ICT, over de acties die hiervoor nodig zijn en over de verbanden met andere onderwijsvernieuwingsactiviteiten en met onderzoek die deze acties kunnen versterken.

In het kader van het maken van het FNWI Meerjarenplan ICT en onderwijsinnovatie zijn de volgende vier werkgroepen van start gegaan:

 1. Toetsen en toetsgestuurd leren (voorzitter André Heck)
 2. Learning analytics – leerproces volgen (voorzitter Sander Latour)
 3. Afstand onderwijs – zelfstandig leren (voorzitter Erwin van Vliet
 4. Nieuwe onderwijsconcepten (voorzitter Andy Pimentel)

Deze thema’s voldoen aan de volgende criteria van belang: relevantie

 • Criterium 1:  relevant ervaren bij de FNWI. Hiervoor wordt gekeken o.a. naar de ICTO-projecten bij de FNWI in de afgelopen periode en naar de relevantie om deze te continueren of op te schalen. Zie meer hierover in Projecten.
 • Criterium 2: relevant gezien bij de UvA en afgestemd met de visie over ICT en onderwijs van de UvA.
 • Criterium 3: landelijk relevant gezien voor hoger onderwijs (SURF meerjarenplan).
 • Criterium 4: internationaal gezien als zeer relevant en in opkomst (Horizon report, Higher education Edition)

De werkwijze van deze werkgroepen is aangegeven op het schema. Elke werkgroep komt in principe twee keer bij elkaar. Bij de eerste bijeenkomst wordt de focus van de thema gelegd en wordt tot een goede afbakening gekomen. De werkgroep stelt de doelen. In de tijd tussen de eerste en de tweede bijeenkomst worden de nodige vraagstukken uitgewerkt. Bij de tweede bijeenkomst verscherpt de werkgroep de doelen en definieert de acties voor de komende twee jaar.  Elke werkgroep levert een kort (2-3A4) rapport op dat wordt gebruikt bij het maken van de meerjarenplan.

werkgroep

Bijdrage: Natasa Brouwer

Relevante topics van ICT in onderwijs

Een lange lijst topics is gemaakt om in het vervolgproces een lijst thema’s te kiezen en in het meerjarenplan ICT en onderwijsinnovatie uit te werken tot programma’s.

In de komende periode zal een ICT en Onderwijsinnovatie Meerjarcomputers12enplan 2013-2015 gemaakt worden. De MT van de ICTO-FNWI Programmaraad heeft hiervoor een projectdocument opgezet en een long list van relevante topics samengesteld. Tijdens de vergadering van ICTO-FNWI Programmaraad op 11 januari zal een short list van topics gekozen worden. Voor elke topic op de short list wordt vervolgens een werkgroep opgezet. De werkgroepen zullen de topics analyseren en per topic een programma maken voor de Meerjarenplan.

De long list topics

Topics die op dit moment veel aanwezig zijn op de “werkvloer” en vaak over wordt gesproken:
– Learning analytics
– Digitale leeromgeving / inzet van Blackboard voor het leren
– Digitaal toetsen en toetsgestuurd leren
– MOOCs en afstand onderwijs
– Video (colleges)
– Gebruik van tablets in het onderwijs
– BYOD (bring your own device)
– OER (open content)
– ICT voor ondersteuning van het onderwijsproces – bijv. roostering, Datanose.
Vragen: “Wat en hoe wil een docent de informatie zien en gebruiken? Privacy aspecten.
Informatie: Wat gebeurt in de innovatieland en hoe we dit communiceren?  Hoe kan je de informatie behouden om snel te zien en door te laten ontwikkelen. Is er behoefte aan een “Informatieloket”?

FNWI topics van projecten in de periode 2011-2013
Een project heeft meestal meer topics, hieronder wordt aangegeven bij hoeveel projecten een topic is voorgekomen (zie in Projecten):
– Toetsen en toetsgestuurd leren (bij 8 projecten)
– Onderwijsontwerpen met ICT (tender thema van ICTO-fonds 2012: docentprofessionalisering) (bij 4 projecten)
– Blackboard – inzet voor het leren en toetsen (bij 3 projecten)
– Kennisclips / penkasts (bij 3 projecten)
– Research based learning (tender thema van ICTO-fonds 2011) (bij 3 projecten met behulp van de tools voor verwerking van data en tools voor zelfstandig leren en bijspijkeren)
– Feedback (bij 2 projecten)
– Benchmarking (bij 2 projecten)
– Digitale didactiek (bij 2 projecten)
– Stemmen in het onderwijs (bij 1 project)
– Learning analytics (bij 1 project)
– Video (bij 2 projecten)

UvA
UvA heeft op dit moment niet expliciet een lijst van gedefinieerde topics/thema’s. Er komen waarschijnlijk ook geen tender thema’s meer in de komende tijd. In februari 2013 wordt een document van Academische zaken verwacht over de visie en de voorwaarden voor financiering van de ICTO fonds projecten verwacht.

Op basis van de stukken  van de UvA die nu beschikbaar zijn kunnen de volgende visie punten genoemd worden, met een motto: kiezen voor opschaling en ruimte geven voor innovatie:
– Learning spaces (=> Het optimaal vormgeven van de digitale onderwijsleeromgeving: research based learning, activerend onderwijs, respecteren van de leerstijlen)
– Open leermiddelen
– Diversiteit van leerroutes
– Studentgecentreerd onderwijs
– Activeren van studenten
– Studiesucces
– Academische vorming (omgaan met de digitale informatiestromen, inzet van sociale media)
– Positioneren van de UvA (aantrekken van internationaal toptalent, open access, OER)

SURF heeft de volgende 4 topics
– Toetsen en toetsgestuurd leren
– Open educational resources
– Digitale leer- en werkomgeving
– Learning analytics

Horizon report
Binnen 1-jaar acceptatie
Flipped classroom
– MOOCs
– Mobile apps
– Tablet computing

Binnen 2-3 jaar acceptatie
Augmented reality
– Game-Based learning
– The internet of things
– Learning analytics

Binnen 4-5 jaar acceptatie
3D printing
– Flexible displays
– Next generation batteries
– Wearable Technology

Bijdrage van: Natasa Brouwer